Оскарження процедур закупівель

85. Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівель, встановлених цим Положенням, може оскаржити дії, рішення, бездіяльність замовника.

Об''єктом оскарження не може бути:

 • зроблений замовником вибір процедури закупівлі;
 • рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

86. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, замовнику або уповноваженому органу. У разі надходження скарги протягом трьох робочих днів з дня її отримання уповноважений орган інформує про це замовника.

Посадові особи структурного підрозділу з питань державних закупівель уповноваженого органу, які безпосередньо розглядають скарги, не можуть виконувати обов''язки щодо здійснення інших функцій уповноваженого органу, передбачених цим Положенням.

Замовник або уповноважений орган можуть не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.

87. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 цього Положення замовник або уповноважений орган зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги замовником або уповноваженим органом, про що повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником або уповноваженим органом рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

88. Замовник або уповноважений орган повинні не пізніше п''яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника — переможця процедури закупівлі та замовника про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.

89. Замовник або уповноважений орган приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

 • у разі, коли скаргу не задоволено, — причини прийняття такого рішення;
 • у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, — заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

Якщо скаргу розглядає замовник, рішення про розгляд скарги надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

90. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об''єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, уповноважений орган має право відмінити процедуру закупівлі, визнати результати такої процедури закупівлі недійсними, зобов''язати замовника розпочати нову процедуру закупівлі.

Рішення уповноваженого органу про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов''язковим як для замовника, так і для учасників.

91. Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник або уповноважений орган протягом п''яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству (обслуговуючому банку).

Державне казначейство (обслуговуючий банк) після отримання рішення за результатами розгляду скарги здійснює видатки:

 • у разі відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними, зобов''язання замовника провести нову процедуру закупівлі — поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов''язанням здійснюється після надання замовником документів, що підтверджують результати проведення нової процедури закупівлі;
 • у разі, коли рішення уповноваженого органу не передбачає відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними, в рішенні відсутнє зобов''язання замовника провести нову процедуру закупівлі, — поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов''язанням здійснюється відповідно до документів, що підтверджують результати проведення процедури закупівлі.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері закупівель

92. За порушення вимог, установлених цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, замовники та учасники несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність відповідно до законів.

Органи, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель

93. Державний нагляд (контроль) у сфері закупівель у межах їх повноважень здійснюється уповноваженим органом, органами державної контрольно-ревізійної служби, Державним казначейством, Держкомстатом, Антимонопольним комітетом, а також Рахунковою палатою і правоохоронними органами.

Органи, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель в межах повноважень, визначених Конституцією і законами України, виконують такі функції:

1) органи державної контрольно-ревізійної служби:

 • контроль за додержанням замовниками вимог цього Положення;
 • складення протоколів про адміністративні правопорушення, пов''язані з порушенням законодавства у сфері закупівель;
 • співпраця з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;
 • подання відповідних матеріалів до правоохоронних органів;
 • інші функції, передбачені законодавством;

2) Державне казначейство:

 • перевірка наявності укладеного договору про закупівлю та його відповідності звіту про результати проведення процедури закупівлі та інших документів, передбачених цим Положенням;
 • подання відповідних матеріалів до правоохоронних органів;
 • інші функції, передбачені законодавством;

3) Держкомстат:

 • збирання інформації про результати процедур закупівель;
 • затвердження форм статистичної звітності у сфері закупівель;
 • інші функції, передбачені законодавством;

4) Антимонопольний комітет:

 • розроблення і організація здійснення заходів, спрямованих на створення та розвиток конкурентного середовища у сфері закупівель;
 • контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель;
 • контроль за виконанням заходів щодо створення конкурентного середовища та забезпечення захисту конкуренції у сфері закупівлі;
 • надання органам, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель, інформації про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель;
 • інші функції, передбачені законодавством.

Рахункова палата і правоохоронні органи здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель в межах своїх повноважень, визначених законами.